Skip to main content
Domovská stránka » Strategické HR » STRATÉGIA SPOLOČNOSTÍ V KONKURENČNOM BOJI O TALENTY
Strategické HR

STRATÉGIA SPOLOČNOSTÍ V KONKURENČNOM BOJI O TALENTY

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

V globalizovanom svete sú talenty považované za najcennejší faktor úspechu akejkoľvek organizácie.

JÚLIA JURČÍKOVÁ

HR manager

Nájsť, prilákať a udržať si týchto nadaných jednotlivcov predstavuje čoraz väčšiu výzvu, ktorá vedie k boju o talenty. Ten predstavuje kontinuálny proces, ktorý si vyžaduje od spoločností aktívny prístup a pripravenosť neustále sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam.

Nedostatok pracovnej sily

Faktorov, ktoré proces ovplyvňujú, je mnoho. Jednou z najvýraznejších výziev je nedostatok pracovnej sily spojený s demografickým vývojom a postupným starnutím populácie. Počet aktívnych kandidátov je výrazne menší. Kým pred 10 rokmi bolo možné nájsť na jednu pozíciu viacero relevantných uchádzačov, dnes sme radi, ak získame aspoň jedného. Podľa údajov Eurostatu v roku 2020 pripadalo na 100 obyvateľov Slovenska iba 44 ekonomicky aktívnych ľudí (na porovnanie, v Nemecku je to 54).

Nové zručnosti a zmeny v technológiách

Náročnosť prilákania mladých talentov sa zvyšuje aj s odlivom mozgov, ľahšou mobilitou a nie vždy systémovou migračnou politikou. Ďalším faktorom je technologický rozvoj a digitalizácia, ktoré si vyžadujú nové zručnosti, čo sa prejavuje v nedostatku kvalifikovaných kandidátov. Prehlbujúci sa rozdiel existujúcich a žiadaných zručností môže brzdiť spoločnosti v schopnosti rásť a inovovať.

Konkurencia medzi spoločnosťami

S narastajúcou dôležitosťou talentu sa zvyšuje aj konkurencia medzi spoločnosťami pri snahe o získanie tých najlepších. Veľké a bohatšie spoločnosti majú tendenciu prilákať talenty od menších a začínajúcich firiem. Táto nerovnováha môže brániť rastu menších firiem a znevýhodňovať ekosystém podnikania.

V záujme úspešného konkurovania môžu spoločnosti zvážiť viacero opatrení a iniciatív. Schopnosti prilákať a získať zamestnancov môže pomôcť dobrá povesť a budovanie značky zamestnávateľa. Bezproblémový náborový zážitok s prvkami virtualizácie a gamifikácie môžu takisto podporiť boj o vhodného kandidáta.

Podporujúce pracovné prostredie

Organizácie, ktoré sa zaoberajú sociálnou zodpovednosťou a udržateľnosťou, sú považované v súčasnosti za atraktívnejšie. Pri rozmanitej pracovnej sile vystupujú do popredia témy zamerané na diverzitu, rovnosť a inklúziu. Ďalšími videnými iniciatívami sú témy venované zamestnaneckému blahu (tzv. well-being), resp. vytvoreniu podporujúceho a zdravého pracovného prostredia. Ide o komplexné ponímanie potrieb a túžob ľudí na pracovnom trhu vrátane duševnej a fyzickej pohody, nevynímajúc zlepšenie finančného zdravia zamestnancov.

Udržanie talentov a kariérny rast

Flexibilné pracovné podmienky, zabezpečenie rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom a rôzne virtuálne pracovné modely prechádzajú vývojom v mnohých organizáciách. V dôsledku používania rôznych modelov spolupráce zamestnanci často strácajú lojalitu a príslušnosť ku značke, čo má vplyv aj na produktivitu a ich angažovanosť. V záujme získania a zlepšenia nových zručností spoločnosti poskytujú rôzne rozvojové a vzdelávacie programy. Kvôli udržaniu talentov sa snažia aj o ich kariérny rast. Prístup orientovaný na človeka vyžaduje prehodnotenie manažérskych zručností a rozvoj lídrov. Kvalitné a zodpovedné vedenie spoločnosti totiž hrá kľúčovú úlohu pri získavaní a udržiavaní talentov.

Kvalita ľudského kapitálu, stabilita a predvídateľnosť podnikateľského prostredia na Slovensku sú kľúčové pre transformačný proces organizácií s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti a dlhodobej udržateľnosti. V rámci aktívnych advokačných činností AmChamu a kolaboratívnych platforiem sa zameriavame na zlepšenie spomenutých výziev a opatrení na celospoločenskej úrovni.

Next article