Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » VZDELANIE JE CESTA NA PRACOVNÝ TRH
ADVERTORIAL

Občianske združenie Divé maky vzniklo v roku 2008 v nadväznosti na program Divé maky, ktorý́ vznikol v roku 2005 v rámci o. z. PRO DONUM. V roku 2008 bolo založené samostatné občianske združenie Divé maky, ktoré zastrešuje štipendijný́ program Divé maky ako aj ďalšie projekty zamerané na rómsku menšinu – festival Cigánsky bašavel, Letnú akadémiu, koncerty, výstavy, kampane.

Mgr. Barbora Mistríková

správkyňa, členka Správnej rady a jedna zo zakladateľov občianskeho združenia Divé maky

Podpora talentu

Cieľom občianskeho združenia Divé maky je vyhľadávať nadaných rómskych študentov a podporovať ich vzdelanie a talent. Rodinné a sociálne podmienky im nedovoľujú naplno rozvíjať svoj potenciál, ale majú chuť študovať a rozvíjať svoj talent a osobnosť. Prostredníctvom štipendií, mentoringu a tútoringu majú veľkú šancu na úspech. Vďaka projektom Divých makov rómske deti a mládež dostávajú šancu na vzdelanie, sú motivovaní k lepším výkonom, učia sa cieľavedomosti aj vytrvalosti.

Príprava na pracovný trh

Programu Divé maky sa od roku 2005 darí vychovávať novú vzdelanú generáciu Rómov, ktorá je vzorom pre celú rómsku komunitu. Ku dnešnému dňu má program 228 úspešných absolventov a aktuálne je do programu zapojených 54 štipendistov. Podpora je dlhodobou formou – priemerná dĺžka zotrvania v programe je 6 rokov. Vzdelanie je jednoznačne najlepšou cestou ku kvalitnému zamestnaniu. Okrem kvalitného vzdelania je pre trh práce dôležitá aj osobnostná zrelosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť, schopnosť komunikovať s tímom, manažment konfliktných situácií a ďalšie mäkké zručnosti. Tieto zručnosti u našich študentov posilňujeme prostredníctvom mentoringu a ďalších aktivít zameraných na osobnostný rozvoj.

Venujte 2 % z vašich daní občianskemu združeniu Divé maky >

Mentori sú ľudia, ktorí pracujú so študentami na osobnostnom rozvoji v regiónoch, odkiaľ pochádzajú naši štipendisti. Pravidelné víkendové tréningy či týždňová Letná akadémia rozvíjajú u študentov komunikačné, líderské a ďalšie „mäkké zručnosti“. 

Digitálna kampaň Prijateľní.sk pre Divé maky, zdroj: YouTube

Boj s predsudkami

Je nutné konštatovať, že na Slovensku u zamestnávateľov stále pretrvávajú predsudky voči Rómom, na druhej strane tieto predsudky klesajú na úplné minimum v prípade vysokoškolsky vzdelaných. Divé maky bojujú proti predsudkom aj formou kampaní – hlavne na sociálnych sieťach. V roku 2018 realizovali kampaň na podporu rómskej zamestnanosti s názvom PRIJATEĽNÍ. Jej cieľom bolo búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny, pretože niekedy ani vzdelanie a dostatočná kvalifikácia Rómom nestačia a pre mnohých zamestnávateľov zostávajú „neprijateľní“. Kampaň odštartovalo video, ktoré verejnosť pozýva na „vybieľovaciu stránku“, kde si môžu Rómovia „vybieliť meno a fotografiu“, aby boli pre zamestnávateľa prijateľní a zvýšili šance na pozvanie na pohovor. V skutočnosti sa na webovej stránke ľudia dozvedeli základné dáta o diskriminácii Rómov na trhu práce. V spote ku kampani účinkoval náš štipendista Daniel Bunda.

Ďalší článok