Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » AJ ZAMESTNÁVATELIA MÔŽU PRISPIEŤ K ELIMINÁCII RODOVO-PODMIENENÉHO NÁSILIA V SPOLOČNOSTI
ADVERTORIAL

Rodovo podmienené násilie sa prejavuje ako fyzické, psychické, sexuálne a ekonomické násilie voči ženám, väčšinou zo strany mužov, z dôvodu pretrvávajúcej nerovnosti v mocenských vzťahoch.

Veronika Michelčíková

právnička v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

Zuzana Pavlíčková

vedúca externej činnosti a medzinárodných vzťahov v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

Sexuálne obťažovanie je jednou z foriem takéhoto násilia a zároveň predstavuje zakázanú formu diskriminácie, ktorej ženy čelia na pracoviskách. Výskum Slovenského národného strediska pre ľudské práva ukázal, že na pracoviskách v sektore zdravotníctva sa so sexuálnym obťažovaním za posledných 10 rokov stretla každá druhá osoba. Na iných pracoviskách sa tieto čísla nebudú zásadne líšiť.

Úloha zamestnávateľa

Sexuálne obťažovanie je definované v antidiskriminačnom zákone, ktorý zavádza aj povinnosť prijímať opatrenia na ochranu pred diskrimináciou. Pri tejto preventívnej povinnosti zohrávajú dôležitú úlohu zamestnávatelia, ktorí majú prostriedky na zavedenie preventívnych opatrení na ochranu aj pred sexuálnym obťažovaním na pracovisku. V opačnom prípade môžu čeliť žalobám za porušenie antidiskriminačného zákona.

Na to, či k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku dochádza, má zásadný vplyv aj prístup vedenia. Vytvoreniu bezpečnej pracovnej klímy vie výrazne pomôcť, ak je zákaz sexuálneho obťažovania súčasťou verejne deklarovaných hodnôt spoločnosti. Preventívnym krokom sú aj pravidelné školenia a zavedenie efektívnych mechanizmov nahlasovania a riešenia takýchto prípadov. Prijatie sankcií voči zamestnancovi – obťažovateľovi môže predstavovať najúčinnejší nástroj eliminácie sexuálneho obťažovania na pracovisku aj do budúcnosti.

Zdroj: Adobe Stock

Pomoc pri domácom násilí

Odchodom z pracoviska sa však problém nekončí. Mnohé ženy zažívajú rodovo podmienené násilie v domácom prostredí, čo má dopad nielen na ich fyzické a duševné zdravie, ale aj na pracovné výkony. Strata práce môže mať pre obeť fatálne následky, keďže ju dostáva do finančnej závislosti na partnerovi.

Aj na Slovensku vieme nájsť príklady dobrej praxe, keď firmy reagujú na potreby zamestnancov a zamestnankýň, ktorí sú obeťami domáceho násilia. V rámci osobitných balíčkov opatrení im v prípade, ak sa rozhodnú svoju situáciu riešiť, podávajú pomocnú ruku. Tieto opatrenia zahŕňajú bezplatné psychologické poradenstvo, sprevádzanie pri podaní trestného oznámenia, poskytnutie priestoru na uschovanie osobných dokladov a financií, premiestnenie na inú pobočku alebo možnosť využívať alternatívne vstupy na pracovisko, ako aj platené pracovné voľno na účely sťahovania, návštevy krízového centra či právnika alebo právničky.

Next article