Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » LGBTI+ ĽUDÍ VO FIRMÁCH STÁLE PREHLIADAME
ADVERTORIAL

Nemiestne vtipy v kuchynkách, netaktné otázky o sexe, úškrny, posmešky, necitlivé poznámky, narážky od šéfa. To je len ochutnávka toho, čo niektorí ľudia denne podstupujú na pracoviskách. Zdá sa to nepredstaviteľné? Väčšine možno. Pre niektorých LGBTI+ ľudí je to však bežná súčasť ich pracovného života.

Eva Habánková

Program Coordinator pre Iniciatívu Inakosť a Iniciatívu Ide nám o život

Firmy sa často prezentujú tým, že majú diverzitu, inklúziu a rovnosť zakomponované vo firemnej kultúre, a keďže u nich nedochádza k žiadnemu nahlasovaniu prípadov diskriminácie či šikany zo strany LGBTI+ ľudí, považujú túto oblasť za zvládnutú. Z dostupných prieskumov však vieme, že až 94 % LGBTI+ ľudí na Slovensku by nikdy oficiálne takúto skutočnosť nenahlásilo žiadnej inštitúcii. Ak by sa s diskrimináciou na pracovisku stretli, je vysoká pravdepodobnosť, že by to nijako neriešili. Firmy často nemajú vedomosť, že niekto z ich kolegov a kolegýň je súčasťou LGBTI+ komunity, a mylne sa domnievajú, že inklúzia LGBTI+ ľudí sa ich netýka. Štatistiky pritom uvádzajú, že približné zastúpenie LGBTI+ ľudí v populácii sa môže pohybovať medzi  4 – 7 %. Ak firmy (najmä tie väčšie) o nikom túto vedomosť nemajú, pravdepodobne nedokázali vytvoriť dostatočne prijímajúce pracovné prostredie, v ktorom by sa LGBTI+ ľudia mohli cítiť bezpečne a otvorene hovoriť o svojej identite.

Uchopiť tému inklúzie LGBTI+ ľudí v pracovnom prostredí nie je jednoduché a pre zamestnávateľov je to stále veľká neznáma. Obava z nedostatku vedomostí a skúseností ešte viac brzdí firmy pri komunikovaní témy svojim zamestnancom či verejnosti. Pri vzdelávaní preto upriamujeme pozornosť na to, že zavádzanie inklúzie LGBTI+ ľudí na pracovisku je komplexná aktivita na dlhé trate, ktorá má množstvo úrovní a presahov. Stratégiu inklúzie je potrebné dobre premyslieť a najmä v začiatkoch spolupracovať s odborníkmi a odborníčkami na danú tému.

Veľmi dôležitým faktorom pri presadzovaní akejkoľvek zmeny vo firmách je práve podpora zo strany vedenia. I keď existujú možnosti, ako začať zmenu k vyššej akceptácii LGBTI+ ľudí zdola, je to práve vedenie, ktoré formuje ekosystém sociálnych inovácií a možných zmien na nižších riadiacich úrovniach. Navyše, práve lídri a líderky plnia nenahraditeľnú rolu pozitívneho vzoru. A mnohé príklady úspešných zamestnávateľov nám ukazujú, že implementácia akejkoľvek inklúzie sa nezaobíde bez kvalitného vzdelávania, scitlivenia a motivovania ľudí na kľúčových riadiacich pozíciách vo firme.

Next article