Skip to main content
Domovská stránka » Diverzita a inklúzia » K INKLÚZII NA PRACOVISKU MÔŽE PRISPIEŤ KAŽDÝ
ADVERTORIAL

Téma diverzity a inklúzie (akronym DEIB) získava stále väčšiu pozornosť, aj keď je prítomná už dlhšie. Tento záujem reflektuje širší spoločenský kontext, ktorý zahŕňa nielen všeobecný posun hodnôt, ale zohľadňuje aj vplyv pandémie COVID-19, dynamiku geopolitických a ekonomických faktorov, ako aj význam dezinformácií a sociálnych nepokojov.

Júlia Jurčíková

HR Manager v AmCham Slovakia

V súčasnom podnikateľskom prostredí sa DEIB stáva nielen morálnym imperatívom, ale hlavne strategickým prvkom na dosiahnutie konkurenčnej výhody, dlhodobej udržateľnosti a odolnosti.

Význam DEIB

Zahrňujúc pojmy diverzity, rovnosti, inklúzie a príslušnosti sa DEIB stáva kľúčovým nástrojom pre spoločnosti, ktoré si stanovujú ciele v oblasti inovácií, získavania a udržiavania talentov, zvyšovania príťažlivosti pre klientov a schopnosti prosperovať v globálnom prostredí. Diverzita predstavuje viac ako len rôznorodosť. Je to o uznávaní a rešpektovaní individuálnych rozdielov, ako sú zručnosti, skúsenosti, názory, spôsoby myslenia. Rovnosť zabezpečuje spravodlivé príležitosti a rovnaké zaobchádzanie pre všetkých.

Potreba spolupatričnosti

Inklúzia kladie dôraz na vytváranie pracovného prostredia, kde sa každý cíti uznávaný a začlenený. Príslušnosť podporuje kultúru spolupatričnosti. V období, keď je bežná hybridná pracovná sila a práca na diaľku, je schopnosť spolupracovať a navzájom sa akceptovať ešte dôležitejšia. S ochotou vrátiť sa do kancelárií súvisí aj potreba pocitu spolupatričnosti a začlenenia.

Kľúčové je, aby firmy prijímali rozmanitosť a rovnosť a aktívne pracovali na tom, aby sa stali inkluzívnym prostredím.

Generačná rozmanitosť na pracovisku a osobný súlad so značkou len podčiarkujú potrebu byť vítaný a cítiť sa akceptovaný. Mnohé firmy preto pristúpili k posilneniu iniciatív v tejto oblasti.

Cesta k DEIB

Implementácia DEIB vyžaduje systematický prístup prostredníctvom formulácie a realizácie politík, programov a školení pre zamestnancov, transparentných náborových a odmeňovacích postupov, ako aj podporu vedenia. Úloha vedenia je síce rozhodujúca, ale nie jediná. Povzbudzovanie na všetkých úrovniach a aktívne presadzovanie inkluzívnej kultúry je nevyhnutné pre úspech v úsilí DEIB. Každý môže prispieť. Kontinuálne vzdelávanie sa, ochota zbaviť sa predsudkov a stereotypov, či chápanie a oceňovanie rôznorodých perspektív. Kľúčové teda je, aby firmy nielen prijímali rozmanitosť a rovnosť, ale aj aktívne pracovali na tom, aby sa stali inkluzívnym prostredím. Merateľné zmeny, vyhodnocovanie, práca s dátami a spätnou väzbou sú tiež nápomocné.

Zdroj: Adobe Stock

Budúcnosť DEIB

Na Slovensku však stále existujú oblasti, kde je potrebné zlepšenie. Potvrdzujú to rôzne štatistiky a merania, ktoré sa každoročne realizujú v tejto oblasti. Cesta k skutočnej rovnosti a inklúzii pokračuje. Iniciatívy na podporu DEIB sa rozšírili do firiem, no je dôležité nevnímať ich len ako módny trend. Zabezpečenie inkluzívneho a rozmanitého pracovného prostredia si vyžaduje trvalý prístup k transformácii firemnej kultúry, zohľadňujúci nové technológie, globálne perspektívy a záväzok k vytváraniu skutočne inkluzívnych a spravodlivých pracovísk.

Next article